MAPOVÝ SERVER - MAPY

MAPSERVER ORP ZNOJMO

ÚZEMNÍ PLÁN

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Pozemky v majetku obce

k 31.12.2016

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Záplavové území DYJE (nové)

Q100 a AKTIVNÍ ZÓNA

Nahlížení do KN

LPIS veřejný registr půdy

3D mapa světa

VINIČNÍ TRATĚ

MUŽÁCI Z TASOVIC


1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

INTERNETOVÉ STRÁNKY

PUTOVÁNÍ PO SKLEPECH


PIZZERIE, RESTAURACE

PIZZERIE ANNA

HALLO PIZZA MR. PEPINNO

AKTUÁLNÍ NABÍDKA

RESTAURACE U KARLA

SALÓN DAREN

 

VINAŘSTVÍ

VINAŘSTVÍ VIKTORÍN

 

VINAŘSTVÍ ŠPILLAR

KJ - SPOL. - KJ JAN KLÍČNÍK

NABÍDKA PRÁCE

VIDEON ZNOJMONOVINKY

Dobrý den!

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách

jihomoravské vinařské obce Tasovice.

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

----------------------------------------------------------------------

Obec Tasovice je územním samosprávným celkem. Činnost obce je upravena

především zákonem č. 1/1993 Sb. (Ústava České republiky)

----------------------------------------------------------------------

Další právní předpisy, které upravují činnost obce:

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Usnesení  předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím

Vyhláška MV ČR 349/2000 Sb. O stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů

Zákon 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků

... a další

----------------------------------------------------------------------

Adresa Obecního úřadu pro doručování pošty:

Obecní úřad Tasovice, Tasovice 67, 671 25

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: x9pa2rj

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Znojmo, č. ú.: 1582851319/0800

----------------------------------------------------------------------

Způsob získání informací:

Ústní dotaz

Písemný dotaz

Telefonický dotaz (tel. č 515 234 414)

E-mailem: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

----------------------------------------------------------------------

Místo podání žádosti nebo stížnosti:

Obecní úřad Tasovice 67

671 25 Hodonice

----------------------------------------------------------------------

Postup při podávání a vyřizování žádostí  o poskytnutí informace

zde

Opravné prostředky - jak podat odvolání

zde

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování A4 - jedna strana: 1,50,- Kč

Kopírování A4 - oboustranné: 2,- Kč

----------------------------------------------------------------------

Další údaje

Kraj: Jihomoravský

Okres: Znojmo

Pověřený úřad II. stupně: Znojmo

Úřad s rozšířenou působností: Znojmo

Matriční obvod: Hodonice

Stavební úřad: Hodonice

Přestupková komise: MÚ znojmo

Policie ČR: Prosiměřice

Katastrální úřad: Znojmo

----------------------------------------------------------------------

1. Důvod a způsob založení

Obec Tasovice vznikla jako územně samosprávný celek v souladu s § 1 zákona číslo 367/1990 Sb., o obcích v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Podle současného platného právního předpisu – zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písmeno c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území. Obec spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

Nadřízeným správním orgánem orgánu obce, který ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) rozhoduje o odvolání, popřípadě vykonává dozor, je Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

2. Organizační struktura


Sídlo: Tasovice 67, 671 25 Hodonice

Telefon: 515 234 414

Elektronická podatelna: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Adresa internetové stránky: http://www.tasovice.cz

IČ: 00637611

DIČ: CZ00637611

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Znojmo, č. ú.: 1582851319/0800

Starosta: Josef Sabáček

Místostarosta: RNDr. Miroslav Grolig

Úřední hodiny:

Pondělí: 7.00 - 15.00

Středa: 7.00 - 17.00

 

3. Úřad obce - organizace a řízení

Úřad obce tvoří starosta, místostarosta a pracovníci úřadu.

V čele úřadu obce je starosta, který odpovídá za jeho činnost. Starosta plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů a je nadřízen všem pracovníkům úřadu obce.

Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti. Je oprávněn zadávat úkoly a pokyny pracovníkům úřadu obce.

Členění úřadu obce na odbory a oddělení není zavedeno.

 

Základní škola Tasovice

Ředitel: Mgr. Jaroslav Novák

Adresa: Tasovice 374, 671 25 Hodonice

IČO: 70992959

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Internetové stránky: http://www.skola-tasovice.cz/

Telefon: 515 234 634

 

Mateřská školka Tasovice

Vedoucí: Zdeňka Kalusová

Adresa: Tasovice 253, 671 25 Hodonice

IČO: 70992959

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Internetové stránky: http://www.mstasovice.estranky.cz/

Telefon: 515 234 413

 

Místní knihovna Tasovice

Knihovnice: Jaroslava Lašáková

Adresa: Tasovice č. 67, 671 25 Hodonice

E-mail:    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Internetové stránky: http://www.knihovnatasovice.webk.cz/

Telefon: 515 234 203

 

4. Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2017

Obec Tasovice, IČ 00637611, se sídlem Tasovice 67, 671 25 Hodonice, oznamuje

* rozpočtové opatření Obce Tasovice č.1/2017 bylo schváleno zastupitelstvem Obce Tasovice

na svém zasedání dne 24.4.2017.

* schválené rozpočtové opatření je zveřejněno na internetových stránkách obce:

http.//www.tasovice.cz/Povinně zveřejňované informace/Dokumenty/Rozpočtové opatření1/2017

* v listinné podobě je schválený rozpočet k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Tasovicích po dobu úředních hodin.


5. Výroční zprávy Obce Tasovice o poskytování informací

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

2003 - 2012


Výroční zpráva

Obce Tasovice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím.

Ve smyslu § 5 a § 18 zákona č. 106/1990 Sb. , o svobodném přístupu k informacím,  ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Tasovice výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle citovaného zákona:

Za rok 2013

Za rok 2014

Za rok 2015

Za rok 2016

 

 

OBECNÍ VÝVĚSKA

KALENDÁŘ  AKCÍ 2017 (PDF)

TASOVICE - HODONICE

- aktualizováno 16.6.2017 -

-------------------------------

SVOZ ODPADŮ V ROCE 2017

-------------------------------

MOBILNÍ ROZHLAS

Jak se mohu zaregistrovat

Video na youtube

-------------------------------

JAK NA VODOMĚRY

-------------------------------

ZNOJEMSKÝ OBCHVAT

NA YOUTUBE

-------------------------------

POLICIE ČR HLEDÁ POSILY

-------------------------------

KOTLÍKOVÁ DOTACE

-------------------------------

BROŽURA FINANČNÍ SPRÁVY

-------------------------------

files5/sachpink15_mm.jpg

MARTINSKÉ HODY

FARNOST TASOVICE

INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI

Nemovité kulturní památky v Tasovicích

BISKUPOVÉ V TASOVICÍCH

klášter Redemptoristů Tasovice

FOTOGRAFIE Z AKCÍ 2017

Myslivecký ples

13. leden 2017

 

Školní ples

3. únor 2017

 

Tradiční ostatky

6. únor 2016

 

Pekařská pouť

12. březen 2016

 

Tasovický kost vín

26. březen 2016

 

Pálení čarodějnic

30. duben 2016

 

Putování po sklepech

14. květen 2016

 

Fotbalový turnaj sponzorů

10. červen 2016

 

Soutěž v požárním útoku

18. červen 2016

 

Soutěž ve vaření guláše

27. srpen 2016

 

Martinské hody

11.-13. listopadu 2016

 

Žehnání mladých vín

16. listopadu 2016

 

Setkání důchodců

25. listopadu 2016